Hakkuut alkavat Nummelanharjulla

Nummelanharjun lentokentän länsiosalla aloitetaan viikolla 15 maisematyöluvan mukaiset metsänhoitotyöt.

Alueelle on tarkoituksena suorittaa metsänhoidollisena toimenpiteenä harvennushakkuu, jolla pyritään luomaan maisemallisesti parempi virkistysmetsä sekä edesauttamaan puiden terveyttä ja kasvua, kerrotaan Vihdin kunnan verkkosivuilla. Harvennus antaa hyvät edellytykset luontaisen taimikon syntymiselle, jolloin uudistushakkuilta vältytään ja puusto pysyy jatkuvapeitteisenä.

Tarvittavilla alueilla tehdään kunnan tiedotteen mukaan ennakkoraivaus (pienpuuston poisto raivaussahalla) ennen hakkuuta. Polut pidetään auki ja hakkuutähteet kerätään. Hiihtoreittien reunoilta poistetaan noin 1 m leveydeltä puut, jotka haittaavat talvella latujen kunnossapitoa ja aurausta. Vaaralliset ja haittaavat puut lentokentän reuna-alueilta poistetaan. Hakkuun yhteydessä avataan linja uuden hiihtoladun pohjalle.

Kommentoi