Vihdin kunnanhallituksen lausunto tienpidosta: lukuisia kehittämishankkeita ja muun muassa esitys toimivaksi palautekanavaksi

Valtatie 25:n ja kakkostien liittymää voitaisiin kunnanhallituksen lausunnon mukaan kehittää myös ennen suurta Kehä V-remonttia. Arkistokuva/Minna Saarinen

Vihdin kunnanhallituksen lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta seuraavalle neljälle vuodelle on varsin pitkä.

Vihdin keskeisiä tulevaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmän suunnitelmaan liittyviä hankkeita ovat valtakunnallisesti ja seudullisesti tärkeä tunnin juna liityntäpysäköintiratkaisuineen sekä Kehä V -hanke eli valtatie 25:n kehittäminen Hanko-Mäntsälä ja edelleen välillä.

Kehätiehen liittyviä suuria investointeja ovat Nummelan taajaman kohdalla Asematien ja Vihdintien eritasoliittymät sekä valtateiden 2 ja 25 eritasoliittymän kehittäminen.

Kunnanhallituksen maanantaisen lausunnon mukaan isojen hankkeiden käynnistymisen mahdollisesti viipyessä olisi tarkoituksenmukaista harkita tilapäisenä toimenpiteenä liittymien kanavoimista myös valtatien ajosuunnilla.

Kevyen liikenteen hankkeista kevyen liikenteenväylän suunnittelu ja rakentaminen Veikkolasta Nummelaan saakka sekä Tervalammelle sijoittuvan Nuuksion läntisen portin suuntaan ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen mukaisia kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita.

Kunnanhallitus esittää lisättäväksi suunnitelmiin Haimoonraitin, Haimoontien sekä kirkonkylän ja Ojakkalan välisen Pyölintien perusparantamiset.

Joukkoliikenteen osalta lausunnossa muistutetaan, että yhtenäisen lipputuotteen puute osoittautunut merkittäväksi kompastuskiveksi joukkoliikenteen käytettävyyden kannalta.

Vihdin lausunnon mukaan joukkoliikenteen houkuttelevuuden ylläpitämiseksi tarvitaan kaikkien osapuolten sitoutumista yhtenäisenlippujärjestelmän kehittämiseen.

Kunnanhallitus tähdentää, että päällysteen huono kunto vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen – perusparantamistoimia tulisi kohdistaa tieosille, joiden tekninen kunto on heikentynyt.

Kunnan lausunnon mukaan Hiidenrannan ja Veikkoinkorven liikenteen sujuvuus varmistetaan mahdollisten Kehä V-tien muutosten toteutusta suunniteltaessa.

Kunta on lausunnon mukaan valmis yhteistyössä ely-keskuksen kanssa selvittämään maanteiden jalankulku- ja pyöräteiden yhteyksien kehittämistä ja edistämään niiden suunnitteluvalmiutta.

Vihdin kunta pitää ely-keskuksen perusväylänpidon määrärahatasoa erittäin huolestuttavana, sillä tiestön kunnon rapistuminen johtaa yhä isompiin kertaluonteisiin investointeihin.

Siisteydestä on kunnanhallituksen yksimielisen lausunnon mukaan pidettävä parempaa huolta ja kunnan sekä kuntalaisten korjauspyyntöihin on reagoitava nopeammin.

Kuntalaispalautteelle esitetään selkeää kanavaa ja yhteyshenkilöä.

Lisää turvallisuutta

Tienpidon ohjelmassa ei ollut erillistä rahoitusta pieniin liikenneturvallisuuden parantamishankkeisiin.

Kunnanhallituksen lausunnon mukaan myös pieniin liikenneturvallisuushankkeisiin on oltava yhteistä tahtotilaa ja rahoitusta.

Hankkeet ovat Vihdin lausunnon mukaan vaikutuksiltaan merkittäviä: lapset saadaan kulkemaan kouluun turvallista koulutietä pitkin ja käyttämän yhteyksiä myös vapaa-aikana.

Toimenpiteitä voisivat lausunnon mukaan olla esimerkiksi suojatiesaarekkeiden, korotettujen suojateiden ja lyhyiden jalankulku- ja pyörätieosuuksien toteuttaminen.

Kommentoi