Viisi valtuustoaloitetta – liikenneturvallisuutta, liikuntaa ja lasten huomioimista

Maija-Liisa Nyman

Vihdin kunnanvaltuustossa tehtiin maanantai-iltana viisi aloitetta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskee liikenneturvallisuuden parantamista Meritiellä Nummelassa. Valtuustoryhmä esittää, että kunta rakentaa välittömästi hidastekorotuksen Meritielle lähelle Pisteen liikenneympyrää.

– Meritielle on vuosien saatossa rakennettu lisäkaistoja helpottamaan ruuhkia ja sujuvoittamaan liikennettä, Terhi Mattila totesi valtuustoaloitetta esittäessään. Mattila jatkoi, että Vihdintielle kääntyvää oikeanpuoleista lisäkaistaa kuitenkin käytetään usein kiihdytys- ja ohituskaistana.

– Tuo ohitustavoite näyttää valitettavasti aikaansaavan sen, että Meritiellä ennen kiertoliittymää olevasta suojatiestä vähät välitetään, Mattila sanoi ja kertoi todistaneensa vaaratilanteita sekä kiertoliittymää edeltävällä että sen jälkeen Vihdintiellä olevalla suojatiellä.

– Katsomme, että liikennettä on tarpeen kyseisessä kohdassa turvallisuussyistä rauhoittaa hidastekorotuksella.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Vihdin kunnassa otetaan käyttöön lapsibudjetointi, jolla vastataan toimialoja yhteensovittavaan tietotarpeeseen.

Liikennettä on tarpeen rauhoittaa.

– Suomi on sitoutunut YK:n lastenooikeuksien sopimukseen ja osoittamaan lapsille riittävän osuuden yhteiskunnan voimavaroista. Sopimusvaltioille kuuluu velvollisuus myös tehdä lapsiin suunnatut investoinnit näkyviksi, Olli Ikonen sanoi valtuustoaloitetta esittäessään ja muistutti: – Kunnat ovat niitä julkisen vallan käyttäjiä, jotka tekevät lapsien oikeudet todellisiksi.

Ikosen mukaan kuntien perinteinen toimialoittain laadittava budjetointi ei sovellu lasten ja lapsiperheiden palveluihin kohdistuneiden määrärahojen vaikutusten seurantaan, koska resurssien tai vähentäminen yhtäällä vaikuttaa usein myös toiselle sektorille.

– Lisäksi saatavilla oleva tieto lasten ja lapsiperheiden palveluista ja niiden kustannuksista on usein hajanaista ja vaikeasti hahmotettavissa.

Lapsibudjetoinnilla ei ole tarkoitus korvata perinteistä budjetointitapaa vaan tuottaa lisää tietoa entistä vaikuttavamman päätöksenteon tueksi.

Vihdin vihreiden valtuustoryhmä esitti kaksi aloitetta, jotka molemmat liittyivät lapsiin: aloite suunnitelmasta ja toimenpideluettelosta erityisen tuen toteuttamiseksi sekä aloite kouluväkivallan torjuntaohjelmasta.

– Vihdin vihreiden valtuustoryhmä edellyttää, että Vihdin kunnassa laaditaan vaativan erityisen tuen toteuttamista varten sellainen suunnitelma ja toimenpideluettelo, joka takaa jokaiselle vaativaa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tasa-arvoisesti oikeuden tarvitsemaansa tukeen, Ida Välimaa sanoi.

Välimaa kertoi, että vaativaa erityistä tukea tarvitaan, kun lapsella on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa.

Vaativan erityisen tuen toteutuminen on Välimaan mukaan vaihtelevaa, koska sitä ei ole kirjattuna lainsäädäntöön. Välimaan mukaan tuki kuitenkin takaisi hyvät eväät hyvään elämään, ehkäisisi syrjäytymistä ja hillitsisi kustannuksia.

– On hälyttävää, että vaativaa erityistä tukea ilman jää lukuinen joukko lapsia.

Aloitteessa esitetään, että eri tahojen kommunikointia tulee lisätä ja että tarvitaan näiden tahojen oikea-aikaista sekä riittävää yhteistyötä. Vaativan erityisen tuen antamiseksi tarvitaan riittävä määrä pienluokkia, hoidollis-padagogisia luokkia ja sairaalakoulupaikkoja.

Toisessa aloitteessaan vihreät esittää kouluväkivallan torjuntaohjelman laatimista. Ohjelman tavoitteena olisi väkivallaton koulu ja hyvinvoivat lapset.

– Väkivaltaa tai sen uhkaa koetaan valitettavasti myös kouluissa ja luokissa, Ida Välimaa totesi. Tämä kertoo hänen mielestään siitä, että väkivallan ehkäisemisessä tarvittava apu on joko liian myöhäistä tai riittämätöntä tai selkeätä toimintamallia ei ole.

– Ennaltaehkäisyn ja torjunnan on oltava konkreettista ja portaittaista. Tällä hetkellä koulut painivat tämän ongelman kanssa kukin tahoillaan yksin ja annettava tuki ja apu koetaan sekä kouluissa että kodeissa riittämättömäksi.

– Väkivalta ei ole kiusaamista, se on väkivaltaa ja siihen on suhtauduttava juuri sillä vakavuudella, Välimaa painotti.

Asian vakavuuden huomioiden aloitteessa esitetäänkin, että torjuntaohjelma on laadittava koskemaan koko perusopetusta ja sen tarve varhaiskasvatuksessa on selvitettävä.

– Väkivaltaa on ehkäistävä, sitä on torjuttava ja siihen on vakavasti puututtava johdonmukaisesti perusopetuksen ensimmäisestä luokasta alkaen.

Arja Uusitalo (kok.) esitti valtuustoaloitteessaan, että liikkumisen lisääminen otetaan Vihdin kunnan kärkihankkeeksi.

Tämä tarkoittaisi esimerkiksi liikkumisvaikutusten huomioimista kaikessa päätöksenteossa, kohdistettuja toimenpiteitä kaikille ikäryhmille ja liikkumisen tuomista esiin nykyistä enemmän.

Liikunta lisää niin toimintakykyä, terveyttä kuin mielen hyvinvointiakin. Uusitalo huomautti, että liikkumattomuudella sen sijaan on kansantaloudellisesti negatiivisia vaikutuksia.

"Vuosi on ollut erittäin haastava" – Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen summasi kulunutta vuotta

Kommentoi