Päästöt ovat Vihdissä alentuneet: päästöt asukasta kohti alenivat viidenneksellä

Kuvituskuva. Johanna Erjonsalo

Vesa Valtonen

Suomen ympäristökeskus SYKE on laskenut vuosien 2005 – 2017 ilmastopäästöt ensimmäisen kerran kaikille Suomen kunnille uutta, yhdenmukaista laskentamenetelmää käyttäen.

Vihdissä ilmastopäästöt ovat tämän uuden laskentamallin mukaan alentuneet 12 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2017. Samaan aikaan päästöt asukasta kohti ovat Vihdissä alentuneet 21 prosentilla.

Uusi kuntien päästölaskentajärjestelmä kattaa kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria.

Kaikki päästöt kattavan laskennan ohella tulokset on tuotettu myös niin sanottujen Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti. Hinku-lyhenne tulee sanoista Kohti hiilineutraalia kuntaa.

Hinku-laskelmasta on pyritty poistamaan tekijät, joihin kunnat eivät juurikaan pysty vaikuttamaan.

Hinku-laskenta ei näin ollen sisällä päästökaupan piiriin kuuluvan teollisuuden päästöjä muuten kuin rakennusten lämmityksen osalta.

Myös teollisuuden koko sähkönkulutus ja jätteiden käsittely jäävät Hinku-laskennan ulkopuolelle.

Vuonna 2017 Vihdin Hinku-mallilla lasketut ilmastopäästöt olivat yhteensä 176,4 kilotonnia (kt) hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e).

Tämä tarkoittaa 6 100 kilogrammaa kutakin vihtiläistä kohti. Lohjalla CO2e-määrä oli 6 600 kiloa asukasta kohti.

Vihdissä sähkölämmitys aiheutti päästöjä 13,2, kaukolämpö 12,1, öljylämmitys 13,8 ja muu lämmitys 17,4 kilotonnia.

Työkoneiden päästöt olivat Vihdissä vuonna 2017 Suomen Ympäristökeskuksen laskennan mukaan 12,0 ja tieliikenteen 60,8 kilotonnia.

Uudessa Hinku-laskentamallissa tieliikenteen päästöt lasketaan sen mukaan, mikä on kuhunkin kuntaan rekisteröityjen autojen vuosisuorite, eli paljonko asukkaat ajavat ja millaisilla autoilla.

Ilmastopäästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuodesta 2005. Keskimäärin vähennys on ollut 15 prosenttia.

Kommentoi